Ви є тут

Співвідношення популяцій еритроцитів у крові цуценят у постнатальний період розвитку

У статті наведено нові наукові дані щодо співвідношення популяцій  еритроцитів у цуценят службових порід у постнатальний період. Встановлено, що у однодобових цуценят кількість еритроцитів у крові становить 5,64±0,12 Т/л, причому половина з них належала до популяції «зрілих», 40 % – «молодих» і 10 % – «старих» клітин. При цьому в них уміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів у гемолізатах еритроцитів досить високий, що, напевно, свідчить про розвиток постнатального оксидативного стресу. Так, концентрація крові дієнових кон’югатів, кетодієнів і основ Шиффа становить відповідно 1,406±0,023; 0,676±0,004 та 0,135±0,003 ум. од. У період 1–5-добового віку цуценят відбувається зменшення кількості еритроцитів у крові в 1,5 раза (p<0,001)  за рахунок зменшення кількості «зрілих» клітин (у 1,6 раза; p<0,001). Інтенсивність пероксидного окиснення у організмі цуценят навіть через місяць після народження відносно висока, про що свідчить концентрація в еритроцитах крові основ Шиффа – 0,185±0,002 ум. од. Встановлено обернені кореляційні зв’язки вмісту основ Шиффа у еритроцитах з їх кількістю у кров’яному руслі – r=-0,83 (p<0,001). Слід також відмітити прямі кореляційні зв’язки вмісту дієнових кон’югантів з кількістю еритроцитів у крові цуценят (r=0,58 p<0,05), причому вміст кетодієнів і парних триєнів обернено пов’язаний з вмістом «молодих» еритроїдних клітин у крові цуценят (r=-0,57 p<0,05). Отже, внаслідок постнатальної адаптації цуценят проходить заміна еритроцитів плода на постнатальні клітини. Цей процес пов’язаний з інтенсифікацією пероксидного окиснення і накопиченням у клітинах кінцевих продуктів пероксидації, що супроводжується посиленням процесу «старіння» молодих форм еритроцитів, внаслідок чого створюються передумови до розвитку анемії.

Ключові слова: еритроцити, оксидаційний стрес, цуценята, основи Шиффа, кетодієни, дієнові кон’югати.

 

1. Данчук В. В., Данчук О. В., Цепко Н.Л.  Оксидаційний стрес – патологія чи адаптація? Тваринництво України. 2004. № 4. С. 21–23.

2. Halliwell B. Free radicals, antioxidants and human disease: curiosity, cause, or consequence? Lancet. 1999. Vol. 344. P. 721–724.

3. Saugstad O.D. Oxidative stress in the newborn – a 30‐year perspective. Biol Neonate. 2005. Vol. 88. P. 228–236.

4. Causes of oxidative stress in the pre‐and perinatal period / E.  Gitto et al. Biol Neonate 2002. Vol. 81. P. 146– 157.

5. Oxidative stress of the newborn in the pre‐ and postnatal period and the clinical utility of melatonin / E.  Gitto et al.  Vol. 46. Issue 2. 2009. P. 128–139. Doi: https://doi. org/10.1111/j.1600-079X.2008.00649.x

6. Salyha N. O. Eff ects of L-glutamic acid and pyridoxine on glutathione depletion and lipid peroxidation generated by epinephrine-induced stress in rats. Ukr. Biochem. J. 2018. Vol. 90. N 4. Р. 102–110. Doi: https://doi.org/10.15407/ ubj90.04.102

7. Nitrosative and oxidative injury to premyelinating oligodendrocytes in periventricular leukomalacia / R.L.  Haynes et al. J Neuropathol Exp Neurol. 2003. Vol. 62. P. 441–450.

8. Васильева Е.М. Биохимические особенности эритроцита. Влияние патологии. Биомед. химия. 2005. Т. 51. Вып. 2. С. 118–126.

9. Поэтова В.Т., Гительзон И. И., Терсков И. А. Вопросы биофизики, биохимии и патологии эритроцитов. Москва, 1967. С. 81–85.

10. Анфьорова М.В., Головаха В.І., Піддубняк О.В., Тишківський М.Я. Зміни властивостей еритроцитів у собак. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. 2016. Т. 18. № 3 (71). С. 3–6. Doi: https://doi.org/10.15421/ nvlvet7101.

11. Владимиров Ю.А., Арчаков A.И. (1972). Перекисное окисление липидов в биологических мембранах. M.: Наука, 252 с.

12. Данчук О.В., Іскра Р.Я., Цепко Н.Л. Інтенсивність перекисного окиснення ліпідів та популяційний склад еритроїдних клітин крові поросят з різною живою масою при народженні. Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин. Львів, 2004.  Вип. 5. № 3. С. 27–31.

13. Oxidative Stress in Preterm Neonates at Birth and on the Seventh Day of Life / G. Buonocore et al. Pediatr Res. 2002. Vol. 52. Р. 46–49. Doi: https://doi.org/10.1203/00006450200207000-00010

14. Total hydroperoxide advanced oxidation protein products in preterm hypoxic babies / G. Buonocore et al. Pediatr Res. 2000.   Vol. 47. P. 221–224.

15. Sanderud J., Bjoro K., Saugstad O.D. Oxygen radicals stimulate thromboxane and prostacyclin synthesis and induce vasoconstriction in pig lungs. Scand J Clin Lab Invest. 1993. Vol. 53. P. 447– 455.

16. Інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів у еритроцитах поросят за дії міцелярної форми токоферолу / О.В. Данчук та ін. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. 2016. Вип. 237. С. 164–170.

17. Брошков М.М. Динаміка показників клітинного імунітету у цуценят упродовж неонатального періоду. Біологія тварин. 2015. № 1, т. 17. С. 16–21.

18. Брошков М.М. Утворення специфічних антитіл у цуценят за різних гематологічних показників. Аграрний вісник Причорномор’я. Сер. Ветеринарні науки. 2014. Вип. 72. С. 12–17.

19. Данчук О.В. Пероксидне окиснення ліпідів та активність системи антиоксидантного захисту в організмі свиней з різними типами вищої нервової діяльності:автореф. дис. ... д-ра вет. наук : 03.00.13; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. 46 с. 20. Danchuk O.V., Karpovskyі V.I., Trokoz V.О., Postoі R.V. Regulation mechanisms of cortisol level in pigs’ blood serum under stress. Fiziol. Zh. 2017. Vol. 63(6). P. 60–65. Doi: https://doi.org/10.15407/fz63.06.060.

21. Лабораторні методи дослідження у біології, тваринництві та ветеринарній медицині / В.В. Влізло та ін. Львів: Сполом, 2012. 760 с.

22. Власенко В.М., Тихонюк Л.А., Рубленко М.В. Оперативна хірургія, анестезіологія і топографічна анатомія. Спеціальна частина. Біла Церква, 2006. 544 с.

ДолученняРозмір
PDF icon anforova_2_2019.pdf1.54 МБ