Ви є тут

СТАН ПРИРОДНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ТА ІМУННОЇ РЕАКТИВНОСТІ ПОРОСНИХ СВИНОМАТОК ЗА СПОНТАННОЇ ЕЗОФАГОСТОМОЗНОЇ ІНВАЗІЇ

В результаті проведених досліджень встановлено, що у поросних свиноматок на фоні спонтанної езофагостомозної інвазії за високої її інтенсивності відбуваються зміни показників неспецифічної резистентності та імунної реактивності. Вони проявляються лейкопенією, нейтропенією, еозинофілією, лімфоцитопенією, пригніченням Т-клі-тинної та активацією В-клітинної ланок імунітету, а також зниженням показників фагоцитарної активності та фагоцитарного індексу нейтрофілів, бактерицидної та лізоцимної активностей сироватки крові, що є наслідком патогенного впливу збудника езофагостомозу Oesophagostomum dentatum. З одного боку це пов’язано з тривалою імуносупресивною дією гельмінтів на організм свиней, виснаженням і декомпенсацією Т-клітинних механізмів, а з іншого – нестерильним імунітетом, який притаманний більшості гельмінтозів. Зазначені прояви свідчать про дисбаланс у механізмах природного захисту та розвиток імунних процесів по гуморальному типу.

Ключові слова: езофагостомозна інвазія, поросні свиноматки, гематологічні показники, природна резистентність, неспецифічна резистентність, імунна реактивність.

1. Манойло Ю.Б. Епізоотична ситуація щодо езофагостомозу свиней в господарствах Полтавської області / Ю.Б. Манойло // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Ветеринарна медицина. – 2014. – Вип. 1. – С. 128–131.

2. Поширення, вікова динаміка змішаних кишкових нематодозів свиней / А. А. Антіпов, В.П. Гончаренко,О.М. Єрохіна та ін. // Проблеми ветеринарної паразитології та якість і безпека продукції тваринництва: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18 – 19 лютого 2014 року. – Полтава: ТОВ НВП “Укрпромторгсервіс”, 2014. – С. 8–10.

3. Алёнин, П.А. Изучение эффективности рикобендазола при микстинвазии свиней (аскариоз+трихоцефалез+ эзофагостомоз) / П.А. Алёнин, C.B. Ларионов, В.А. Сидоркин // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями: Материалы докладов научной конференции (вып. 8). – Москва: ВИГИС, 2007. – С. 10–13.

4. Котков А.В. Эзофагостомоз свиней / А.В. Котков // Ветеринария. − 2008. − № 10. − С. 38–42.

5. Фещенко Д. В. Особливості епізоотології, патогенезу та терапії змішаної нематодозної інвазії свиней / Д. В. Фещенко // Ветеринарна медицина України. − 2008. − № 4. − С. 18–20.

6. Сайко А.Л. Патоморфологические изменения у свиней, инвазированных эзофагостомами / А.Л. Сайко // Ученые записки учреждения образования “Витебская ордена “Знак почета” государственная академия ветеринарной медицины” – 2012. – Т. 48. №1. – С. 191–193

7. Helminths of the wild boar (Sus scrofa L.) in natural and breeding conditions / M. Popiolek, D. Knecht, J. Szczesna-Staskiewicz [et al.] // Bull. Veter. Inst. іn Pulawy. – 2010. – Vol. 54, № 2. – Р. 161–166.

8. Сорока Н. М. Етіологічні і патогенетичні фактори у виникненні та розвитку сетаріозу великої рогатої худоби: автореф. на здобуття наук. ступеня доктора вет. наук: спец. 16.00.11, 16.00.02 / Н. М. Сорока. – Київ, 2004.

9. Thomas B. Looking beyond the induction of Th2 responses to explain immunomodulation by helminths / B. Thomas, M.D. Nutman //Parasite Immunol. – 2015. – Vol. 37, № 6. – Р. 304–313.

10. Oesophagostomum dentatum: potential as a model for genomic studies of strongylid nematodes, with biotechnological prospects / R. B1. Gasser, P. Cottee, A.J. Nisbet, et al. // Biotechnol Adv. –2007. – Vol. 25, № 3. –Р. 281–293.

11. Сайко А.Л. Патогенез при экспериментальном эзофагостомозе свиней / А.Л. Сайко // Ученые записки учреждения образования “Витебская ордена “Знак почета” государственная академия ветеринарной медицины”. – Том 46,№1-1. –2010. – С.147–150.

12. Рекомендації щодо гельмінтологічних досліджень тварин / С.І. Пономар, Н.М. Сорока, О.П. Литвиненко та ін.–Біла Церква, 2008. – 78 с.

13. Івченко В.М. Методи імунологічних досліджень в лабораторіях ветеринарної медицини: метод. рекомендації для лікарів-імунологів лабораторій вет. медицини /В.М. Івченко, Н.І. Сахнюк. – Біла Церква, 2009. – 81с.

14. Карпуть И.М. Иммунология и иммунопатология болезней молодняка / И.М. Карпуть.– Минск: Ураджай, 1993. – 288 с.

15. Чумаченко В.Е. Методические рекомендации по определению естественной резистентности у сельскохозяйственных животных для ветеринарных специалистов /В.Е. Чумаченко. – К., 1992. – 86 с.

16. Ершов B.C. Проблемы иммунитета и аллергии при гельминтозах / В.С. Ершов // Пробл. вет. иммунол. – М.: Агропромиздат, 1985. – С.17–22.

17. Helmby H. Helminths and our immune system: Friend or foe? / H. Helmby // Parasitology International. –2009. – Vol. 58, № 2. – Р. 121–127.

18. Chronic helminth infections induce immunomodulation: Consequences and mechanisms / E. Riet, C. Franca, M. Hartgers, M. Yazdanbakhsh –2007. – Vol. 212, № 6. – Р. 475–490.

19. Maizls P.M. Regulation of pathogenesis and immunity in helminth infection / P.M. Maizls, E.J. Pearce Artis D. // JEM. – 2009. – Vol. 62. – №10. – P. 2059–2066.

20. Hewitson J.P. Helminth immunoregulation: The role of parasite secreted proteins in modulating host immunity / J.P. Hewitson, J. R. Grainger, R. M. Maizels // Molecular and Biochemical Parasitology. – 2009. – Vol. 167, № 1. – Р. 1–11.

ДолученняРозмір
PDF icon nvvm_1_2017_p90-95_shmayun.pdf504.14 КБ