Ви є тут

ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ ГЕП-А-СТРЕС НА ОБМІН РЕЧОВИН У КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ

 

Наведено результати досліджень щодо впливу препарату Геп-А-Стрес на метаболізм у курчат-бройлерів 29- та 41-добового віку в умовах науково-виробничого апробування у НВЦ Білоцерківського національного аграрного університету. За результатами роботи встановлено, що препарат Геп-А-Стрес у рекомендованій дозі 1 мл/л спричиняв збільшення вмісту загального білка в сироватці крові курчат-бройлерів дослідної групи на 16,9 %, порівняно з початковим. Концентрація сечової кислоти у птиці контрольної групи була підвищеною і складала у 41-добовому віці 0,67±0,07 ммоль/л. У дослідній групі встановлено зменшення її вмісту, порівняно з початковим показником до – 0,36±0,04 ммоль/л (р<0,001). Вірогідна різниця і між показниками груп на 41 добу (р<0,01). У 41-добових бройлерів контрольної групи активність АсАТ не змінилася (3,90±0,18; р<0,5), а дослідної – мала тенденцію до зниження (3,28±0,08 ммоль/ год·л; – 11,4 %; р1<0,1). Різниця між активністю АсАТ у бройлерів дослідної і контрольної груп була вірогідною (р2<0,01) і складала 15,9 %. Після застосування препарату вміст холестеролу у бройлерів дослідної групи зменшився до 3,7±0,23 ммоль/л (р<0,01). Вміст ретинолу (вітаміну А) в сироватці крові у бройлерів дослідної групи збільшився, порівняно з початковим, на 26,6 % (р2<0,05), контрольної – залишався стабільним (90,7±3,72 мкг/100 мл; р3<0,5), але остаточний рівень ретинолу в дослідній групі був вищий (р2<0,05), ніж у контрольній, на 28,1 %.

Ключові слова: Геп-А-Стрес, загальний білок, альбуміни, сечова кислота, АсАТ, АлАТ, вітамін А, холестерол, кальцій, фосфор, лужна фосфатаза, курчата-бройлери.

1. Царук Л.Л. Сучасний стан виробництва продукції птахівництва в Україні / Л.Л. Царук // Сучасні проблеми селекції розведення та гігієни тварин. – 2017. – Вип. 1 (95). – С. 159–170.

2. Аналіз фермерських та особистих господарств України [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. Режим доступу http://kurkul.com/infographics/view/39. вільний. Назва з екрану. Мова укр.

3. Бородай В.П. Перспективні напрями екологічних досліджень у галузі тваринництва / В.П. Бородай, В.О. Пінчук, О. В. Тертична // Агроекологічний журнал. – 2017. – №. 2. – С. 44–48.

4. Іщенко Ю.Б. Динаміка виробництва продукції птахівництва в Україні з 1990 року і прогнози розвитку галузі до 2020 року [Електронний ресурс]. / Ю.Б. Іщенко.– Електрон. дан. – Режим доступу: http://market.avianua.com/?p=48 вільний. Назва з екрану. Мова укр.

5. Interfax-Україна [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. Режим доступу http://ua.interfax.com.ua/ вільний. Назва з екрану. Мова укр.

6. Горжеєв В.М. Проблеми забезпечення ветеринарного благополуччя тваринництва / В.М. Горжеєв // Наук. вісник вет. медицини: зб. наук. праць. – Біла Церква, 2014. – Вип. 13 (108). – С. 5–9.

7. До питання проведення клінічних досліджень ветеринарних лікарських засобів / І. Я. Коцюмбас, О. Г. Малик, М. І. Жила, Ю. М. Косенко // Біологія тварин. – 2012. – Вип. 14 (1–2). – С. 34–41.

8. Сичевський М. П. Дослідження впливу функціональної добавки бк-птиця на фізико-хімічні показники м’язової тканини курчат-бройлерів / М. П. Сичевський // 56 Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – Вип. 4/4 (30). – С. 56–60.

9. Метаболічні хвороби сільськогосподарської птиці (класифікація та методи діагностики): методичні рекомендації для підготовки фахівців ОКР «магістр» – 8.110101 напряму “Ветеринарна медицина” та слухачів Інституту післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини / [Мельник А.Ю., Левченко В.І., Папченко І.В. та ін.]. – Біла Церква, 2013. – 30 с.

10. Ярошенко Ф.О. Вміст і розподіл вітамінів А та Е в організмі м'ясних курей залежно від їх рівня у раціоні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 03.00.13–"Фізіологія людини і тварин" / Ф.О. Ярошенко. – К., 2002. – 22 с.

11. Примова Л.О. Хімічний склад препаратів каротину вітатону і вітадепсу та їх вплив на ріст і деякі показники обміну речовин в організмі курей в постнатальному онтогенезі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук: спец. 03. 00.04 – біохімія / Л.О. Примова. – Сімферополь, 2002. – 22 с.

12. Dietary vitamin А supplementation improved reproductive performance by regulating ovarian expression of hormone receptors , caspase-3 and fas in broiler breeders / F. Chen, Z. Jiang, S. Jiang [et al.] – 2010. – Р. 30–40.

13. Effects of dietary supplementation with vitamin С and vitamin Е and their combination on growth performance, some biochemical parameters, and oxidative stress induced by copper toxicity in broilers / M. Cinar, E. Yildirim, A. A. Yigit [et al.] // Biological Trace Element Research. – 2014. – Vol. 158, №. 2. – Р. 186–196.

14. Семьонов О.В. Етіологія і профілактична терапія сечокислого діатезу курей з використанням ферментних та інших препаратів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.01."Діагностика і терапія тварин" / О.В. Семьонов. – Біла Церква, 2003. – 22 с.

15. Рєпко О.В. Метаболічний синдром при гепатодистрофії і сечокислому діатезі у курей яєчних кросів та його корекція: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.01. "Діагностика і терапія тварин" / О.В. Рєпко. – Біла Церква, 2013. – 22 с.

16. Норми годівлі, раціони і поживність кормів для різних видів сільськогосподарських тварин: довідник / [Проваторов Г.В., Ладика В.І., Бондарчук Л.В.; за заг. ред. В.О. Проваторова]. – Суми: Університетська книга, 2009. – 489 с.

17. Мельник А.Ю. Функціональний стан печінки у курчат-бройлерів за використання препарату Декавіт / А.Ю. Мельник // Наук. вісник вет. медицини: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2015. – Вип. 1 (118). – С. 22–26.

18. Вплив препарату Мегавіт на А-вітамінний і кальціє-фосфорний обмін у сільськогосподарських тварин / [В.І. Левченко, А.Ю. Мельник, В.М. Безух та ін.] // Наук. вісник вет. медицини: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2016. – Вип. 1 (127). – С. 49–57.

19. Застосування нових препаратів для лікування окремих внутрішніх хвороб тварин / Левченко В.І., Богатко Л.М., Безух В.М., Москаленко В.П. // Здоров’я тварин і ліки. – 2015. – Вип. 2. – С. 14–18.

20. Коцюмбас І.Я. Ефект застосування препарату карнівет-L за гематологічними, біохімічними показниками крові та неспецифічною резистентністю організму молодняку великої рогатої худоби / І.Я. Коцюмбас, Є.М. Голубій // Біологія тварин. – 2010. – Том 2, №1. – С. 54–62.

21. Новий вітамінно-мінеральний препарат «БТФ плюс»: ефективність застосування в раціоні курчат-бройлерів в умовах особистого селянського господарства / С.М. Катюха, Р.М. Сачук, Г.В. Сус [та ін.] // Ветеринарна біотехнологія. – 2017. – №. 30. – С. 89–94.

22. Куцан О.Т. Необхідність моніторингу комбікормів для птиці на вміст неорганічних елементів, як обов’язкова умова їх безпечності / О.Т. Куцан, О.Т. Оробченко // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. – 2011. – Том. 13, №2 (48)., ч. 1. – С. 155–160.

23. Li J. L. Selenoprotein transcript level and enzyme activity as biomarkers for selenium status and selenium requirements of chickens (gallus gallus) / J. L. Li, R. A. Sunde // PLoS ONE. – 2016. – Т. 11, No. 4. – Р. 1–24.

24. Макаринська А.В. Від виробництва стабільних препаратів біологічно активних речовин до виробництва стабільних преміксів / А.В. Макаринська, Б.В. Єгоров // Зернові продукти і комбікорми. – 2009. – №4. – С. 33–41.

25. Методи лабораторної клінічної діагностики хвороб тварин / [Левченко В.І., Головаха В.І., Кондрахін І.П. та ін.];за ред. В.І. Левченка. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 437 с.

26. Ветеринарна клінічна біохімія / [Левченко В.І., Влізло В.В., Кондрахін І.П. та ін.]; за ред. В.І. Левченка, В.Л. Галяса. – Біла Церква, 2002. – 400 с.

ДолученняРозмір
PDF icon nvvm_1_2017_p48-55_levchenko.pdf532.18 КБ