Ви є тут

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ТИПУ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СВИНЕЙ НА АКТИВНІСТЬ ТРАНСФЕРАЗ У СИРОВАТЦІ КРОВІ

У статті показаний вплив вищої нервової діяльності на активність аланін- та аспартатамінотрансфераз у сироватці крові свиней. Встановлено, що найвища активність аланінамінотрансферази відмічалась у свиней сильного врівноваженого інертного типу, а найнижча – у тварин слабкого неврівноваженого типу. Найвища активність аспартатаміно-трансферази була у свиней сильного врівноваженого рухливого типу, а найнижча – у свиней слабкого типу. Відзначено, що активність АлАТ у свиней 5–6-місячного віку є вищою за фізіологічну, що, можливо, пов’язано з більш інтенсивними процесами росту та обміну речовин в організмі. У свиней сильного врівноваженого рухливого (СВР) та слабкого (С) типів внаслідок більшої активності АсАТ, коефіцієнт де Рітіса був вищим, що може свідчити про напруженість процесів метаболізму в організмі тварин.

Ключові слова: вища нервова діяльність, свині, кров, трансферази.

1. Биохимия: учебник / [Алейникова Т. Л., Авдеева Л. В., Андрианова Л. Е. и др.]; под ред. Е. С. Северина. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. – С. 470–472.

2. Ветеринарна клінічна біохімія / [Левченко В. І., Влізло В. В., Кондрахін І. П. та ін.]; за ред. В. І. Левченка, В. Л. Галяса. – Біла Церква: Білоцерків. держ. аграр. ун-т, 2002. – 400 с.

3. Уша Б. В. Ветеринарная гепатология / Б.В. Уша. – М.: Колос, 1979. – С. 21–41.

4. Kaneko J. Jerry Clinical biochemistry of domestic animals, Sixth edition / Jerry J. Kaneko, John W. Harvey, Michael L. Bruss. – California: Academic Press, 2008. – P. 379–413.

5. Morag G. Kerr Veterinary laboratory medicine. – Oxford: Blackwell Science LTD, 2002. – P.149–152.

6. Физиология и этология животных: [учеб. для студентов высш. учеб. заведений] / В. Ф. Лысов, Т. В. Ипполитова, В. И. Максимов, Н. С. Шевелева. – М.: Колос С, 2012. – С. 122–123.

7. Монцевичюте-Эрингене Э. В. Упрощенные математико-статистические методы в медицинской исследователь-ской работе / Э. В. Монцевичюте-Эрингене // Патол. физиол. и экспер. терапия. – 1964. – Т. 8, № 4. – С. 71–78.

8. Jackson G. G. Peter Clinical examination of farm animals / Peter G. G. Jackson, Peter D. Cockroft. – Oxford: Blackwell Science LTD, 2002. – P. 305–307.

9. Зайко О. А. Содержание химических элементов в органах и тканях свиней скороспелой мясной породы СМ-1: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук: спец. 06.02.07 «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных», 03.01.04 «Биохимия» / О. А. Зайко. – Новосибирск, 2012. – 19 с.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_12_landsman_ua.pdf298.4 КБ